Alkohol- och drogpolicy

Inledning

Det är förbjudet för all personal inom Storbyggen STHLM AB att vara påverkad av alkohol eller droger på våra arbetsplatser.
Storbyggen STHLM AB verkar för att alla medarbetare skall ha en bra fysisk och psykisk arbetsmiljö. Bruk och påverkan av alkohol och droger på arbetsplatsen försämrar arbetsmiljön i stort och medför ökade risker för hälsa och olycksfall i arbetet.

Storbyggen STHLM AB ska verka för att medarbetare skall kunna bli fria från missbruk och stanna kvar i arbetet i stället för att slås ut.

Representation och personalfester

För de flesta människor är alkohol något positivt som förknippas med fest och avkoppling. Tyvärr är det inte så för alla. Om det anses lämpligt kan alkoholhaltiga drycker vara motiverade vid representation och personalfester. Den som ansvarar för arrangemangen skall se till att bra alkoholfria alternativ finns lättillgängliga.

Visa respekt för dem som av någon anledning avstår från alkohol! Skälen kan vara medicinska, ideologiska och andra.

Individanpassad hjälp

Alla som behöver hjälp att komma ur sitt missbruk av alkohol, narkotika, sömnmedel och ångestdämpande medel ska erbjudas individanpassad hjälp. En förutsättning är att medarbetaren väljer att gå in i och aktivt delta i behandling och rehabilitering. I annat fall riskerar han/hon att bli uppsagd från sin anställning. I hanteringen av dessa frågor ska största möjliga hänsyn tas till medarbetarens integritet.

Det är viktigt att såväl chefer, arbetsledare som medarbetare får kunskap om hur man kan medverka i rehabiliteringen när någon på arbetsplatsen missbrukar alkohol eller droger. Här kan man ta hjälp av Företagshälsovården.

Ansvar

Respektive chef är ansvarig för att Storbyggen STHLM AB alkohol- och drogpolicy blir känd hos personalen samt att den följs. Skydda aldrig någon som du misstänker är missbrukare. Den bästa hjälp du kan ge är att tala med fackliga företrädaren, chefen eller Företagshälsovården om dina iakttagelser och att du står för vad du säger. Var och en av oss är skyldig att se till att denna policy bidrar till den goda arbetsmiljö som vi alla har rätt att kräva.