Etikpolicy

Vi har skapat en etisk policy som hjälper oss att agera rätt i affärsetiken, i förhållandet hur anställda agerar mot varandra och hur vi agerar mot kunder.

  1. Vi skall agera korrekt mot kunder, beställare och underentreprenörer. Samarbetet skall präglas av ömsesidig respekt. Vi skall agera för att alla medarbetare skall följa upprättade kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner för vårt projekt/uppdrag.
  2. Vi skall verka för att svartarbete inte förekommer inom våra projekt. Vi skall ha kontroller och uppföljning av leverantörer för att undvika affärsrelationer med aktörer som inte har för avsikt att följa skattelagstiftningen. Vi skall inte ersätta på annat sätt än vad som är förenligt med skattelagstiftningen.
  3. Vi skall följa god marknadsföringssed. Vi skall konkurrera på rättvisa och rimliga villkor och inte använda illojala konkurrensmedel.
  4. Alla i företaget skall ta avstånd från korruption. Mutor och bestickning skall inte förekomma. Vi skall inte ta emot eller erbjuda förmån som kan uppfattas som muta eller bestickning.
  5. Vi skall uppträda korrekt mot kollegor i branschen. Det innebär att vi inte skall sprida obefogade eller nedsättande rykten eller på annat sätt smutskasta kollega eller konkurrent.