Policy kring muta och korruption

Vi är tredjepartcertifierad enligt Byggföretagens ledningssystem BKMA. Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA) är stommen i ett framgångsrikt företag i byggbranschen. Vi är medlemmar i Byggföretagens och till Byggföretagens uppförandekod.

Uppförandekoden innebär är Byggföretagens medlemsföretag ska…

  • Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans och olika typer av manipulation av anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.
  • Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslighet och påverkan från illegal verksamhet.
  • Agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. Normgivande är IMM:s Näringslivskod. Förklarande filmer om IMM:s Näringslivskod, mutor och korruption finns här.
  • I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
  • Utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i domstol.

Käll:
byggforetagen.se/bli-medlem/vad-kravs/

Länk till anonym visselblåsartjänst
byggforetagen.se/byggforetagens-rutin-for-visselblasning/