Sekretesspolicy

All personal inom Storbyggen samt UE förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken personen erhåller från Beställaren eller som framkommer vid genomförandet av Storbyggens arbeten.
Med ”konfidentiell information” avses varje upplysning – teknisk, kommersiell eller
av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller ej

Personen förbinder sig utan begränsning av tid att inte till utomstående vidarebefordra konfidentiell information.

Personen åtar sig att följa av Beställaren meddelade föreskrifter om informationshantering. Personen ska på betryggande sätt hantera konfidentiell information och databärande media.

Brott mot denna bestämmelse kan medföra rättsligaåtgärder och skadeståndskrav.